ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επί αίτησης Μπρασινίκα Γεωργίου του Νικολάου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Παντοπωλείο » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Ω55ΔΩ9Υ-Γ2Μ 23/03/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Σερέτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη

ΑΔΑ: ΩΟΛ3Ω9Υ-Β0Θ 23/03/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Λαβού Ιωάννη του Γεωργίου

ΑΔΑ: ΩΞΧΛΩ9Υ-Θ6Β 23/03/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Κούτουλα Νικολάου του Αναστασίου

ΑΔΑ: 702ΞΩ9Υ-ΗΞΙ 23/03/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Δασκάλου Μαρίας του Κων/νου

ΑΔΑ: 7ΣΡΒΩ9Υ-ΘΚΕ 23/03/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Μπάκαβου Νικολάου του Δημητρίου

ΑΔΑ: ΩΣ1ΦΩ9Υ-9ΔΠ 23/03/2016

Δημιουργία τριών ( 3 ) υπόγειων κάδων απορριμμάτων

ΑΔΑ: ΨΒΙΩΩ9Υ-ΓΙΟ 26/01/2016

Τοποθέτηση καθρέφτη

ΑΔΑ: Ψ7ΚΤΩ9Υ-ΞΟΑ 26/01/2016

Κατασκευή τεχνικού στη θέση Βρυσοπούλα

ΑΔΑ: 7ΒΕΞΩ9Υ-ΕΦΕ 26/01/2016

Επί της αιτήσεως του συλλόγου με την επωνυμία « Λέσχη μοτοσικλετιστών , ακραίων ( ΕΞΤΡΙΜ ) Αθλημάτων και περιηγήσεων Δήμου Δεσκάτης » για την παραχώρηση χώρου ως γραφείο στο Σύλλογο

ΑΔΑ: 7ΚΓΣΩ9Υ-Γ3Ζ 22/02/2016
1 5 6 7 8 9 20
1634802163