ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

9ΗΠΞΟΛΧΔ-ΙΩΜ σοχ3-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ(2) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(1)