Δημοτικές Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, οι οποίες καθορίζονται από τον Ν.1566/85, άρθρο 50, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ως επίσης και από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 281Β, 508/3221-3232/10-2-2004), είναι:
 • Μεριμνά για την συγκρότηση και τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
 • Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καταγράφει τις στεγαστικές ανάγκες των σχολείων, προτείνει χώρους για απαλλοτριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων και διεκπεραιώνει κτηριακά θέματα που έχουν σχέση με τις συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία και προβαίνει στις εισηγήσεις για αγορές οικοπέδων για νέες σχολικές μονάδες.
Επίσης είναι υπεύθυνη:
 • Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 • Για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων.
 • Για τις επισκευές και συντηρήσεις όλων των σχολικών κτηρίων.
 • Για τον έλεγχο του έργου των σχολικών επιτροπών.
 


Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Σκόδρα Κωνσταντία Πρόεδρος Πέτσα Ιωάννη
Τζιώλα Ιφιγένεια Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 1ου δημοτικού σχολείου Δεσκάτης Μπακάβου Ευδοξία
Βελλής Αντώνιος Διευθυντής 2ου δημοτικού σχολείου Δεσκάτης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γρεβενών  
Σωτήρη Χρυσούλα Διευθυντής του ΓΕΛ  Δεσκάτης εκπρόσωπος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης Γρεβενών  
Ρέντας Δημήτριος Εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων    Δρούγκας Γεώργιος

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποτελεί μετονομασία της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • Συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου.
 • Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο σχετική έκθεση στο Δ.Σ.
 • Προελέγχει τον οικονομικό απολογισμό του Δήμου.
 • Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον οικονομικό προϋπολογισμό, εκτός από εκείνες που αποφασίζει το Δ.Σ., καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης των προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
 • Με την επιφύλαξη της παρ. 4, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες.
 • Μελετά την ανάγκη συνάψεως διαφόρων δανείων υπέρ του Δήμου.
 • Εισηγείται την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
 • Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.
 • Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.
 • Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
 • Αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης (έως 30.000 ευρώ).
 • Αποφασίζει για την νομική κάλυψη και εκπροσώπηση του Δήμου, με την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου.
Η Οικονομική Επιτροπή(πρώην Δημαρχιακή) απαρτίζεται από επτά (7) μέλη:


 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ
Κορδίλας Δημήτριος  Πρόεδρος
 Ορφανίδης Χαράλαμπος  Αντιπρόεδρος
 Τέγος Βασίλειος  Μέλος
 Λάμαρης Χρήστος  Μέλος
Πέτσας Ιωάννης  Μέλος
 Καραστέργιος Δημήτριος  Μέλος
Νάτσιουλας Λεωνίδας  Μέλος