Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Ώρες υποδοχής κοινού : Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 7:30 – 3:00.

Τηλέφωνο : 2462351122

Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων.)
2. Σχεδιάγραμμα οικοδομικής άδειας σε τρία (3) αντίτυπα (θεωρημένο)
3. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας σε τρία (3) αντίτυπα (θεωρημένο)
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)
5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (θεωρημένο)
6. Βεβαίωση πυρασφάλειας
7. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικιάσεως (θεωρημένο)
8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (θεωρημένο)
9. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (θεωρημένο)
10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
11. Φορολογική ενημερότητα
12. Διπλότυπο είσπραξης 146 € στο ταμείο του Δήμου Δεσκάτης
  
Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος – Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet) : 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας τη του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι Η/Υ και το πλήθος τους για το οποίο ζητείται η άδεια.
2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο του καταστήματος ή κυριότητα αυτού (θεωρημένο)
5. Τρία (3) σχεδιαγράμματα κάτοψης της αίθουσας ή του χώρου
6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
7. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ για έναρξη άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής
8. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :¨Δεν έχει αφαιρεθεί ¨Οριστικά¨ κατά το παρελθόν η εκδοθείσα έπ’ ονόματι του ενδιαφερομένου άδεια λειτουργίας της επιχείρησης παροχής διαδικτύου¨
10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δήμο)
Σημείωση : (Όταν έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος δεν χρειάζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, τα σχεδιαγράμματα κάτοψης, το πιστοποιητικό Πυρασφάλειας και η γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.)
Άδεια χρήσης ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων.)
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
3. Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
4. Παράβολο των 58,69 €
Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Αίτηση, στην οποία ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, ή χώρο για τον οποίο ζητείται η άδεια.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
5. Δήλωση απογραφής των

Τμήμα Καθαριότητας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στο Δήμο Δεσκάτης λειτουργεί Τμήμα Καθαριότητας που ανήκει στις αρμοδιότητες του γραφείου Αντιδημάρχων. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι μεγάλες ανάγκες του Δήμου μας σε υπηρεσίες καθαριότητας ο Δήμος εξασφάλισε ένα στόλο από οχήματα απορριμματοφόρων, βοηθητικών μηχανημάτων, φορτηγών, και μηχανημάτων εκρίζωσης. Η καλή οργάνωση της αποκομιδής των σκουπιδιών έχει αλλάξει την εικόνα της πόλης μας που όχι άδικα συγκαταλέγεται στις καθαρότητες πόλεις της Περιφέρειας μας.
Ο κύρος όγκος της αποκομιδής πραγματοποιείται από τις 6:30 έως κα τις 13:00. Η αποκομιδή των σκουπιδιών πραγματοποιείται 6 ημέρες την εβδομάδα ενώ στα κεντρικά σημεία πραγματοποιείται και την Κυριακή.
Ώρες επικοινωνίας: Οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να επικοινωνούν από τις 7:30 έως 13:30 με το γραφείο των Αντιδημάρχων.
Τηλέφωνο : 2462351134

Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
1.- Αποκομιδή Σκουπιδιών σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2.- Αποκομιδή Κλαδιών.
3.- Διευθετήσεις Κάδων.
4.- Οριοθετήσεις Κάδων.
5.- Πλύσιμο Κάδων.
6.- Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων με προσυνεννόηση με τους πολίτες
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 24620 31127. Οι πολίτες θα αναφέρουν το όνομα και το ογκώδες
αντικείμενο . Το αυτοκίνητο του Δήμου για την Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων περνά
δύο φορές το μήνα (κάθε πρώτη και τρίτη Δευτέρα εκάστοτε μηνός).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού

1. Ο παρών κανονισμός αντικειμενικό σκοπό έχει τη θέσπιση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της καθαριότητας της πόλης και ειδικότερα :
A. Την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη συλλογή, αποκομιδή, και τη διάθεση των απορριμμάτων.
B. Τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Δήμου και των κατοίκων του για την πρόληψη της ρύπανσης την απαλλαγή των εξωτερικών χώρων από τα απορρίμματα και τη διατήρηση της καθαριότητας.
Με τον κανονισμό αποσκοπείτε η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν τα στερεά απορρίμματα, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και να εμποδίζεται η αισθητική υποβάθμιση της πόλης.
3. Στον Κανονισμό μνημονεύονται οι διατάξεις που ισχύουν στην ανακύκλωση ειδών συσκευασίας.
Ορισμοί
1. Στερεά απορρίμματα ή απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείμενα, σε στερεά φυσική κατάσταση, από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί.
2. Αστικά απόβλητα είναι τα οικιακά απορρίμματα, καθώς και τα απορρίμματα των εμπορικών καταστημάτων, γραφείων ή άλλα απορρίμματα που μπορούν από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους να εξομοιωθούν προς τα οικιακά.
3. Βιομηχανικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που προέρχονται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες ή άλλες παραγωγικές διαδικασίες.
4. Επικίνδυνα και λοιμώδη απορρίμματα νοούνται τα ραδιενεργά εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, μολυσματικά και λοιπά απόβλητα που εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
5. Η Αποκομιδή απορριμμάτων περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των απορριμμάτων στο χώρο τελικής διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α.που έχει επιλεγεί.
6. Διάθεση απορριμμάτων είναι οι εργασίες με τις οποίες τα απορρίμματα καθίστανται αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Γενικές Υποχρεώσεις:
1. Η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου, που μπορεί να αναθέτει ορισμένες εργασίες σχετιζόμενες με την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων σε αμιγή δημοτική επιχείρηση.
2. Όλες οι δαπάνες για τη συλλογή, την αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες ή τους νομείς ή τους χρησιμοποιούντες τους χώρους από τους οποίους προέρχονται τα απορρίμματα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δήμο σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζει κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου έχουν υποχρέωση:
A. Να φροντίζουν για την διατήρηση της καθαριότητας της πόλης
B. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής και έκτασης ρύπανση του περιβάλλοντος και
Γ. Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων
1. Τα απορρίμματα συσκευάζονται σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και αποθηκεύονται προσωρινά στον πλησιέστερο κάδο μηχανικής αποκομιδής που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε κάθε περιοχή τον οποίο ουδείς κάτοικος έχει το δικαίωμα να μετακινεί. Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους, καθώς και η έλλειψη συσκευασίας ή η πλημμελής συσκευασία των απορριμμάτων και τοποθέτηση χαρτοκιβωτίων ή άλλων ογκωδών αντικειμένων δεν επιτρέπονται. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 30 € έως 50 € για κάθε περίπτωση.
2. Τα μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, πολυκαταστήματα ( Σούπερ Μάρκετ ) και κάθε άλλο εμπορικό κατάστημα που περιλαμβάνει είδη σε μεγάλα χαρτοκιβώτια, οφείλουν, όταν απορρίπτουν αυτά στους κάδους, να τα συμπιέζουν και να τα μεταφέρουν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί να τα τοποθετούν έξω από τους κοινούς κάδους. Κάθε παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο από 100 € έως 3000 €.
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα
1. Τα παραπάνω απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε. Παραλαμβάνονται από το Δήμο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με το τμήμα Καθαριότητας τηλ. (24620 31127)
2. Για τα άχρηστα των κηπευτικών προϊόντων, γκαζόν, ξερά φύλλα, άνθη κ.α. , οι υπόχρεοι οφείλουν να τα συσκευάζουν εντός ανθεκτικών νάιλον σάκων και όχι να τα απορρίπτουν χύμα, ούτε επιτρέπεται να τα εγκαταλείπουν επί των πεζοδρομίων υπόλοιπα καθαρισμού κήπων που καταλαμβάνουν χώρο επί των πεζοδρομίων πάνω από 1 m2
3. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και κάθε πωλητής λαϊκών αγορών, ο οποίος οφείλει ό,τι αποβάλλει από τον καθαρισμό των προϊόντων του, για να είναι εμφανησιακά καλύτερα , να τα τοποθετεί εντός εντός σάκων και να τα απορρίπτει στον ειδικά για αυτούς τοποθετημένο μεγάλο κάδο (κοντέινερ λαϊκής). Αν δεν υπάρχει αυτός , δίπλα στον πάγκο του και μέσα σε συσκευασία .
4. Οι παραγωγοί πωλητές , έμποροι συναλλασσόμενοι στις λαϊκές αγορές του Δήμου Δεσκάτης, καθώς και κάθε πλανόδιος μικροπωλητής περιφερόμενος ή σε σταθερή θέση με άδεια του Δήμου, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και υποχρεούνται να συλλέγουν τα κάθε ειδών απορρίμματα μέσα σε ανθεκτικές νάιλον σακούλες και να τα μεταφέρουν στους ειδικούς τοποθετημένους από το Δήμο κάδους.
5. Στην περίπτωση που τα απορριπτόμενα υλικά από εκσκαφές, εκχωμάτωση κ.α. ρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, κανάλια ή αλλού ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 € έως 1500 € .
6. Απαγορεύεται η ρήψη μπαζών, σιδερικών, ξύλων ή άλλων ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων.
7. Απαγορεύεται επί των δρόμων, πεζοδρομίων και ακάλυπτων χώρων να εγκαταλείπονται μπάζα, χώματα, χρώματα κ.α. προερχόμενα από τις εργολαβικές εργασίες των διαφόρων Δημόσιων Οργανισμών και των ιδιωτικών πέραν των τριών ημερών.
8. Απαγορεύεται η ρίψη λαδιών κουζίνας ή συνεργείων εντός των κάδων.
Αποκομιδή
1. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται έξι φορές την εβδομάδα, βάσει προγράμματος που καταρτίζει το τμήμα Καθαριότητας.
2. Σε χώρους όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων η αποκομιδή γίνεται και την Κυριακή.
Κάδοι απορριμμάτων
1. Οι κάδοι απορριμμάτων τοποθετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας σε θέσεις που επιτρέπουν την ευχερή χρήση αλλά και την άνετη πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων και αφ΄ετέρου την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων. Η πυκνότητα των κάδων καθορίζεται με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων της κάθε περιοχής. Η οριστική τοποθέτηση των κάδων μπορεί να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κοιλότητες) των πεζοδρομίων ή σε άλλες θέσεις που υποδεικνύονται από το Τμήμα Καθαριότητας.
2. Η μετακίνηση ή η απομάκρυνση των κάδων γίνεται από το τμήμα καθαριότητας. Σε όποιον μετακινεί αυθαίρετα κάδο απορριμμάτων από το σημείο τοποθέτησής του , προσωρινά ή μόνιμα επιβάλλεται πρόστιμο.
3. Οι κάδοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται με φροντίδα του Τμήματος Καθαριότητας.

Τμήμα Πρασίνου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στο Δήμο Δεσκάτης από την 1-7-2005 με την πρόσληψη ατόμων Μερικής Απασχόλησης Γενικών Καθηκόντων λειτουργεί και τμήμα Πρασίνου το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση των πάρκων και των δεντροστοιχιών συμβάλλοντας καθοριστικά στη δόμηση μίας ευπρεπούς και ανθρώπινης εικόνας της πόλης μας. Το τμήμα υπάγεται στο γραφείο των Αντιδημάρχων.
Ώρες επικοινωνίας : Οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να επικοινωνούν από τις 7:30 έως 13:30 με το γραφείο των Αντιδημάρχων.
Τηλέφωνο : 2462351134

Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
1. Περιποίηση Κηπαρίων, Πάρκων.
2. Περιποίηση Νησίδων.
3. Περιποίηση Δένδρων και Δενδροστοιχιών.
4. Νέες Δενδροφυτεύσεις .
5. Φυτοτεχνική διαμόρφωση νέων χώρων.
6. Υδροδότηση Πάρκων.