Νομικά Πρόσωπα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Δεσκάτης με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ-«ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:  Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.  Η δημιουργία και λειτουργία: - κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, - δημοτικού ιατρείου, - προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,  Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.  Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.  Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας  Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  Η λειτουργία παιδικών σταθμών
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: - η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, - η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, - η λειτουργία ωδείου
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής: - τον Δήμαρχο ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, με τον αναπληρωτή του - δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. - δύο Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. - έναν χρήστη των υπηρεσιών του νομικού προσώπου - έναν Δημότη - Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ¬βουλίου του Νομικού Προσώπου είναι αιρετό ή μη μέλος που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τον ορισμό των μελών του από αυτό. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ Τσιγάρας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος Καραγκούνη Σταματία Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος Τζιώλας Ιωάννης Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος Μίγκος Νικόλαος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (Μειοψηφίας) Ανδρώνης Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (Μειοψηφίας) Τύμπας Γεώργιος Μέλος Δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) Παληάς Ελευθέριος Μέλος Δημότης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ Γκούμα – Στάθη Σοφία Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος Σπανού – Φακή Ελένη Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (Μειοψηφίας) Κορδίλας Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (Μειοψηφίας 4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται τουλάχιστον σε 360.000 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης.»
 1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
 2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9/ μελές Συμβούλιο τα οποία θα αποτελείται από:
 • τον Πρόεδρο (προαιρετικά ο Δήμαρχος)
 • τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίο
 •   τους δύο διευθυντές των πέντε αρχαιοτέρων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων
 • έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
 • έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα)
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β)  τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
 1. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Καραστέργιος Δημήτριος Πρόεδρος Δήμαρχος
Τζιώλας Ιωάννης Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
Τζιώλας Νικόλαος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
Μπγιάλας Χρήστος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
Σπανού – Φακή Ελένη Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
Ζαγκανίκας Χρήστος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου Καρπερού
Βελλής Αντώνιος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας 2ουΔημοτικού Σχολείου Δεσκάτης
Σωτήρη Χρυσούλα Μέλος Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 1ου Δημ. Σχ. Δεσκάτης
Κοτίτσα Αθανασία Μέλος Δημότης με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης.» 1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9/ μελές Συμβούλιο τα οποία θα αποτελείται από: - τον Πρόεδρο (προαιρετικά ο Δήμαρχος) - τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου - τους τέσσερις διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων, - έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων - ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.


ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Καραστέργιος Δημήτριος Πρόεδρος Δήμαρχος
Καραγκούνη Σταματία Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
Μπγιάλας Χρήστος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
Κορδίλας Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
Ναβροζίδης Κυριάκος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Ενιαίου Λυκείου Δεσκάτης
Νασιόπουλος Απόστολος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Ενιαίου Λυκείου Καρπερού
Ζελίνη Ιωάννα Μέλος Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων Γυμνασίου Καρπερού
Κρέτσαβος Κωνσταντίνος Μέλος Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων

Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο Δήμος Δεσκάτης ίδρυσε τη Δ.Ε.Π.Α.Π. το 2011 μετά τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δεσκάτης Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χασίων ΦΙΛΟΥΡΙΑ. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας της νέας Δημοτικής Επιχείρησης είναι η ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρέμβαση του Δήμου Δεσκάτης στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον και τη διασφάλιση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας και τη διατήρηση της ισοτιμίας των ατόμων
Τηλέφωνα: 2462351117
Πληροφορίες μέσω Internet : dimosdes @ otenet. gr Διεύθυνση: Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 512 00 Δεσκάτη Γρεβενών
Σκοποί της Επιχείρησης:
Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Δεσκάτης καλύπτει τους εξής τομείς :
 1. Πολιτισμός
 2. Περιβάλλον-Σφαγεία
 3. Αθλητισμός
 4. Κοινωνική Αλληλεγγύη
Προσφερόμενες Υπηρεσίες ανά τομέα δράσης:

Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
 • η λειτουργία βιβλιοθήκης,
 • η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου,
 • η λειτουργία μουσείου,
 • η λειτουργία πινακοθήκης,
 • η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
 • η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.
 • η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
 • η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
 • η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 • η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 • η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
 • η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
 • η λειτουργία γυμναστηρίου,
 • η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
 • η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
 • Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
 • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
 • ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
 • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • ΚΔΑΠ για ΑΜΕΑ
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:


 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ
 Τζιώλας Νικόλαος  Πρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Ορφανιδου - Γκαραλιάκου Σοφία  Αντιπρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Κορδίλας Δημήτριος  Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος (Εκπρόσωπος της μειοψηφίας)
 Σωτήρη Χρυσούλα  Μέλος  Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
 Στυλόπουλος Δημήτριος  Μέλος  Δημότης
 Νταμάγκα Ιωάννα  Μέλος  Δημότισσα
 Ζιαγκλιαβού Ειρήνη  Μέλος  Δημότισσα
 Μπλιώνας Ελευθέριος  Μέλος  Δημότης
 Χύτα Αικατερίνη  Μέλος  Δημότισσα
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ
 Χρυσάκης Στέφανος  Πρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Παππάς Νικόλαος  Αντιπρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Μωϋσιάδης Γεώργιος  Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος (Εκπρόσωπος της μειοψηφίας)
 Βλάχου Ευαγγελία  Μέλος  Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
Λιάκος Ζήσης  Μέλος  Δημότης
 Δρομπούρας Γεώργιος  Μέλος  Δημότης
 Ταγκαλίδης Βασίλειος  Μέλος  Δημότης
 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος  Μέλος  Δημότης
 Χριστοδούλου Ελευθερία  Μέλος  Δημότισσα