Νομικά Πρόσωπα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Δεσκάτης με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ-«ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:  Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.  Η δημιουργία και λειτουργία: - κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, - δημοτικού ιατρείου, - προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,  Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.  Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.  Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας  Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  Η λειτουργία παιδικών σταθμών
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: - η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, - η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, - η λειτουργία ωδείου
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής: - τον Δήμαρχο ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, με τον αναπληρωτή του - δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. - δύο Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. - έναν χρήστη των υπηρεσιών του νομικού προσώπου - έναν Δημότη - Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ¬βουλίου του Νομικού Προσώπου είναι αιρετό ή μη μέλος που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τον ορισμό των μελών του από αυτό. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Κόγιος Ζήσης, Πρόεδρος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου )
Λάμαρης Χρήστος,  Αντιπρόεδρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Ανδρώνη Αρετή Μέλος (Αντιδήμαρχος)
Τρικαλίδης Αριστείδης Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Καραστέργιος Δημήτριος Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Κούτουλας Αθανάσιος Μέλος Δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
Τζιαφέτας Νικόλαος Μέλος Δημότης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Λάμαρης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
Τσιάκαλος Γεώργιος
Ορφανίδης Χαράλαμπος
Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος
Τζιώλας Ιωάννης
Γκέτσιου Χρυσούλα
Μαγκούφης Δημήτριος
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται τουλάχιστον σε 360.000 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης.»
 1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
 2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9/ μελές Συμβούλιο τα οποία θα αποτελείται από:
 • τον Πρόεδρο (προαιρετικά ο Δήμαρχος)
 • τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίο
 •   τους δύο διευθυντές των πέντε αρχαιοτέρων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων
 • έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
 • έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα)
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β)  τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
 1. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Κορδίλας Δημήτριος Πρόεδρος Δήμαρχος  
Τσιάκαλος Γεώργιος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Ορφανίδης Χαράλαμπος
Λάμαρης Χρήστος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Πέτσα Ιωάννη
Χατζηζήσης Λάμπρος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Παπαγεωργόπουλου Αθανάσιο
Τρικαλίδης Αριστείδης Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Χατζηζήση Λάμπρος
Μπικέρης Κριτών Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας 1ουΔημοτικού Σχολείου Δεσκάτης Καλαντζής Δημήτριος
Τζιώλα Ιωάννη Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας 1ου Σχολείου Καρπερού Βελλή Αντωνίου
Μολόχα Πολυξένη Μέλος Διευθύντρια 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης  Μανώλη Αικατερίνη
Κουρούπη Αικατερίνη Μέλος Εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων  

Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης.» 1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9/ μελές Συμβούλιο τα οποία θα αποτελείται από: - τον Πρόεδρο (προαιρετικά ο Δήμαρχος) - τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου - τους τέσσερις διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων, - έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων - ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.


ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Κορδίλας Δημήτριος Πρόεδρος Δήμαρχος  
Κόγιος Ζήσης Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Τέγος Βασίλειος
Τσιάκαλος Γεώργιος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Ανδρώνη Αρετή
Καραστέργιος Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Τρικαλίδης Αριστείδης
Γαλάνης Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Ζιαγκλιαβού Ειρήνη
Ναβροζίδης Κυριάκος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Ενιαίου Λυκείου Δεσκάτης  
Κουζούπη Αφροδίτη Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Γυμνασίου  Δεσκάτης  
Καραγιάννης Δημήτριος Μέλος Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ- Μανουσάκειου Επαγγελματικού Λυκείου Δεσκάτης  
Νασιόπουλος Απόστολος Μέλος Διευθυντής Γενικού Λυκείου Καρπερού  
Μπάκαβου Ευδοξία Μέλος Εκπρόσωπος συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  
Παπακωσταντίνου Ιωάννης Μέλος Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων  
 

Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο Δήμος Δεσκάτης ίδρυσε τη Δ.Ε.Π.Α.Π. το 2011 μετά τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δεσκάτης Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χασίων ΦΙΛΟΥΡΙΑ. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας της νέας Δημοτικής Επιχείρησης είναι η ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρέμβαση του Δήμου Δεσκάτης στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον και τη διασφάλιση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας και τη διατήρηση της ισοτιμίας των ατόμων
Τηλέφωνα: 2462351117
Πληροφορίες μέσω Internet : dimosdes @ otenet. gr Διεύθυνση: Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 512 00 Δεσκάτη Γρεβενών
Σκοποί της Επιχείρησης:
Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Δεσκάτης καλύπτει τους εξής τομείς :
 1. Πολιτισμός
 2. Περιβάλλον-Σφαγεία
 3. Αθλητισμός
 4. Κοινωνική Αλληλεγγύη
Προσφερόμενες Υπηρεσίες ανά τομέα δράσης:

Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
 • η λειτουργία βιβλιοθήκης,
 • η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου,
 • η λειτουργία μουσείου,
 • η λειτουργία πινακοθήκης,
 • η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
 • η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.
 • η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
 • η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
 • η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 • η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 • η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
 • η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
 • η λειτουργία γυμναστηρίου,
 • η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
 • η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
 • Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
 • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
 • ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
 • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • ΚΔΑΠ για ΑΜΕΑ
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:


 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  
 Πέτσας Ιωάννης  Πρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Κόγιος Ζήσης  Αντιπρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Χατζηζήσης Λάπρος  Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος (Εκπρόσωπος της μειοψηφίας)
 Τζήμουλα Σταματία  Μέλος  Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
 Μπρασινίκα Αθανασία  Μέλος  Δημότισσα ως μέλος
 Σιρδένη Ειρήνη  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
 Ζιαγκλιαβού Ειρήνη  Μέλος  Δημότισσα ως μέλος
 Τζιώλα Μαρία  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
 Γκέτσιου Χρυσούλα  Μέλος Δημότης ως μέλος
Κούτουλας Αθανάσιος    
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  
Τσιάκαλος Γεώργιος  Πρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
 Λάμαρης Χρήστος  Αντιπρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
Τζιώλας Ιωάννης  Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος (Εκπρόσωπος της μειοψηφίας)
 Μαγκούφης Δημήτριος  Μέλος  Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
Κούτρα Μαρία  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
 Γκέτσιου Χρυσούλα  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
Ράτζα Μαρία  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
Τζιαφέτας Νικόλαος  Μέλος  Δημότης ως μέλος
Σταινού Αφροδίτη  Μέλος  Δημότισσα ως μέλος