ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διοργάνωση εκδήλωσης – τελετής ονοματοδοσίας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε « ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νίκου Ι. Μίγκου »

ΑΔΑ: 6ΗΣ2Ω9Υ-ΜΗΩ 13/07/2021

Επί αιτήματος δημοτών σχετικά με ονοματοδοσία της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε « ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νίκου Ι. Μίγκου »

ΑΔΑ: 7ΝΩΕΩ9Υ-Ν9Σ 29/10/2019

Απ. 114-21 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ 2021-2022

ΑΔΑ: ΨΧΑΜΩ9Υ-8Κ0 29/07/2021

ΑΠ. 112-2021 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η-Υ & ΔΙΚΤΥΟΥ.

ΑΔΑ: ΨΞΧ0Ω9Υ-ΙΝ4 28/07/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΩΠΥΩ9Υ-ΩΩΤ 27/07/2021

Απ. 111-21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΔΑ: ΩΣΡΥΩ9Υ-ΟΘΒ 26/07/2021

Αποδοχή ποσού 31.169,72 € της ΣΑΕ 055/2021 για το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού της Χώρας

ΑΔΑ: 6ΚΤΥΩ9Υ-ΡΩΗ 13/07/2021

Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα α) μηνός Απριλίου 2021 ποσού 2.842,80 €.

ΑΔΑ: 64Μ9Ω9Υ-78Ο 13/07/2021

Αποδοχή ποσού 15.000,00 € Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράμματα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: Ω00ΟΩ9Υ-Φ3Π 26/07/2021

Μίσθωση Μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΣΑΕ 055

ΑΔΑ: Ψ33ΤΩ9Υ-ΟΞΖ 26/07/2021
1 2 3 889
1627890163