ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων-Προμήθεια σημαιών

ΑΔΑ: ΨΣΒΣΩ9Υ-ΜΕΗ 09/07/2020

Καθορισμός ειδικότητας στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης , λόγω παραίτησης υπαλλήλου

ΑΔΑ: 6ΠΒΒΩ9Υ-2ΤΖ 23/06/2020

COURIER 2020-2021

ΑΔΑ: 6ΠΕΒΩ9Υ-25Σ 09/07/2020

Ταχυδρομικά τέλη 2020-2021

ΑΔΑ: Ψ6ΥΒΩ9Υ-Ι3Υ 09/07/2020

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΥΓΕΙΑ-ΑΑΥ 359 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 11 ΑΑΥ

ΑΔΑ: ΩΣΕ8Ω9Υ-ΧΗΡ 09/07/2020

Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Πρέτσι Φραντέσκ του Μαρίν στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: 6ΣΦΙΩ9Υ-ΩΔΞ 23/06/2020

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)-ΑΑΥ 360 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 12 ΑΑΥ

ΑΔΑ: 6ΡΑΡΩ9Υ-ΡΙ2 09/07/2020

Αποδοχή ποσού 1.636,02 από καταπτώσεις εγγυήσεων

ΑΔΑ: ΩΦΞ9Ω9Υ-Π1Φ 23/06/2020

Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 171 / 17-01-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», π/υ 166.642,40 Ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικον. Έτους 2020.

ΑΔΑ: 63ΟΜΩ9Υ-ΣΩΤ 23/06/2020

Απ. 78-20 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ 2020-2021

ΑΔΑ: ΨΘΨ7Ω9Υ-77Ι 08/07/2020
1 2 3 785
1594453363