ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΑΥ 26 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ.-ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΔΑ: ΡΞΟΝΩ9Υ-0ΧΨ 27/01/2023

ΑΑΥ 24 ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΗ6ΜΩ9Υ-7ΑΞ 27/01/2023

ΑΑΥ 34 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ -25

ΑΔΑ: 9Δ6ΓΩ9Υ-28Π 27/01/2023

ΑΑΥ 33 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΑΕΔ 55-67-30.

ΑΔΑ: 9ΙΚΑΩ9Υ-Ν44 27/01/2023

ΑΑΥ 32 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΑΕΔ 55-67-20

ΑΔΑ: ΡΧΑΕΩ9Υ-ΝΞΗ 27/01/2023

ΑΑΥ 31 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΑΧ-30

ΑΔΑ: 923ΖΩ9Υ-87Φ 27/01/2023

ΑΑΥ 30 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΑΧ-15

ΑΔΑ: ΡΤΗΠΩ9Υ-ΙΥΒ 27/01/2023

ΑΑΥ 29 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΑΧ-10

ΑΔΑ: 93ΠΘΩ9Υ-Φ05 27/01/2023

ΑΑΥ 28 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΤ4ΖΩ9Υ-ΞΧΨ 27/01/2023

ΑΑΥ 27 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΔΑ: ΡΕΖΤΩ9Υ-Ε3Φ 27/01/2023
1 2 3 980
1675237363