ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της αριθμ 6/2020 απόφασης για την Επιβολή τελών χρήσεως υπονόμων για το έτος 2020

ΑΔΑ: 6ΙΤΖΩ9Υ-9Λ8 31/03/2020

Τροποποίηση της υπ’αριθμ 5/2020 Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΩΣΖΠΩ9Υ-Β3Ψ 31/03/2020

Τροποποίηση της υπ’αριθμ .04/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2020»

ΑΔΑ: 6Ψ4ΤΩ9Υ-ΘΞ8 31/03/2020

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) έτους 2020 , μετά την αναπομπή του με το υπ΄αριθμ. 36777/26-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Γρεβενών

ΑΔΑ: ΩΤΚΑΩ9Υ-1Δ2 31/03/2020

Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ-1η εντολή πληρωμής-χρηματοδότηση από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΔΑ: 9ΦΖΦΩ9Υ-ΤΥΣ 01/04/2020

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ύδρευση Παλιουριάς –Παναγιάς » αριθμ. μελ. 57/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 30/07/2020 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: Ω257Ω9Υ-3Δ5 31/03/2020

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6 km » αριθμ. μελ. 15/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 30/6/2020 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: 6ΓΛΦΩ9Υ-ΨΝΞ 31/03/2020

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού » αριθμ. μελ. 5/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 9/8/2020 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: Ω2Β1Ω9Υ-ΦΓ9 31/03/2020

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού-ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ ΧΑΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΝΨΥΩ9Υ-1Ψ1 01/04/2020

Συμμετοχή των Δήμων ή / και των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην Ενεργειακή Κοινότητα επί της αρχής.

ΑΔΑ: ΩΤ57Ω9Υ-ΝΔΗ 01/04/2020
1 2 3 751
1585986163