Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

Γραφείο Δημοτολογίων – Μητρώων Αρρένων – Στρατολογικής Κατάστασης

Το γραφείο Μητρώων Αρρένων – Στρατολογικής Κατάστασης – Ιθαγένειας, μεταξύ άλλων, μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων, όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις γενικώς. Εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την απαλλαγή, όσων δικαιούνται, από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγωγή των ενδιαφερομένων στις στρατιωτικές σχολές. Καθώς κάθε ατομική περίπτωση είναι δυνατό να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες κρίνεται σκόπιμο ο πολίτης, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να έρχεται προηγουμένως σε τηλεφωνική επαφή με την υπηρεσία προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του.

Ώρες υποδοχής κοινού : Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 7:30 – 3:00.
Τηλέφωνο : 2462351102,

Προσφερόμενες υπηρεσίες :
 • Μεταδημότευση Αγάμων
 • Μεταδημότευση Οικογενείας
 • Μεταδημότευση διαζευγμένων
 • Νέα Οικογενειακή Μερίδα
 • Εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων (αδήλωτου)
 • Περίπτωση διπλοεγγραφής άρρενα Δημότη σε περισσότερα του ενός Μητρώα Αρρένων

Γραφείο Εκλογών – Ληξιαρχείου – Πολιτικών Γάμων – Υποδοχής Αλλοδαπών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Το γραφείο Ληξιαρχείου ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία «περί ληξιαρχικών πράξεων». Το γραφείο του Ληξιαρχείου ενεργεί τη διαδικασία και συμβάλλει στην τέλεση των πολιτικών γάμων. Καταγράφει τις γεννήσεις, τις βαπτίσεις, τους γάμους, τους θανάτους και γενικά τις μεταβολές της προσωπικής κατάστασης των φυσικών προσώπων που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου. Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα, και πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων. Αποστέλλει αντίγραφα των συντασσόμενων εκθέσεων βαπτίσεων και μεταβολής ή προσθήκης στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, στα Ληξιαρχεία στα οποία βρίσκονται συνταγμένες οι οικείες ληξιαρχικές πράξεις. Συντάσσει ατομικά δελτία θανάτου για την οικονομική Εφορία καθώς και δελτία γεννήσεων, γάμων και θανάτων για την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Καθώς κάθε ατομική περίπτωση είναι δυνατό να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες κρίνεται σκόπιμο ο πολίτης, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να έρχεται προηγουμένως σε τηλεφωνική επαφή με την υπηρεσία προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του.
Το γραφείο Υποδοχής Αλλοδαπών απευθύνεται σε οικονομικούς μετανάστες που τους απασχολούν ζητήματα γύρω από την άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των αλλοδαπών η κάθε ατομική περίπτωση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες . Για αυτόν το λόγο ο πολίτης θα πρέπει, προηγουμένως, να έρχεται σε τηλεφωνική, τουλάχιστον, επαφή στα τηλέφωνα του Γραφείου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του .
Ώρες υποδοχής κοινού : Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 7:30 – 3:00. Τηλέφωνο : 2462351102
Προσφερόμενες υπηρεσίες :
 • Δήλωση Γέννησης
 • Δήλωση Βάπτισης
 • Δήλωση Γάμου
 • Δήλωση Διαζυγίου
 • Δήλωση Θανάτου
 • Έκδοση Αδείας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες
 • Έκδοση Άδειας Γάμου Αλλοδαπών που είναι κάτοικοι της Ελλάδας και παντρεύονται στην Ελλάδα
 • Έκδοση Άδειας Γάμου Αλλοδαπών που είναι κάτοικοι εξωτερικού και παντρεύονται στην Ελλάδα
 • Ιερολόγηση – Δήλωση Γάμου
 • Πράξη Υιοθεσίας

Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Το Γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης εξυπηρετεί κάθε πολίτη που έχει οικονομικές συναλλαγές πάσης φύσης με το Δήμο.
Λόγω της πολυπλοκότητας των αντικειμένων της υπηρεσίας και του ευρύτατου νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα της δεν γίνεται λεπτομερής παρουσίαση σχετικών δικαιολογητικών αλλά και απλή αναφορά των γενικών υπηρεσιών. Για κάθε πληροφορία συνίσταται η προηγούμενη επικοινωνία μέσω των τηλεφωνικών γραμμών που δίνονται.
Ώρες υποδοχής κοινού : Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 8:00 – 13:30.
Τηλέφωνο : 2462351173, 2462351124
Διεύθυνση : Πλατεία Δημαρχείου – Στο κτίριο του Δημαρχείου

Προσφερόμενες υπηρεσίες :
1.- Πληρωμές οφειλών
2.- Διενέργεια πληρωμών που σχετίζονται με τα έξοδα του Δήμου. – Εξόφληση Χρηματικών
Ενταλμάτων.
3.- Χορήγηση βεβαιώσεων περί εξόφλησης οφειλών (για εισφορά κ.λ.π.)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά έ έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Για κάθε συναλλαγή απαραίτητα είναι:
1. Η προσκόμιση του Α.Φ.Μ.
2. Το Δελτίο ταυτότητας.
Πρόσθετες Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
1.-Άδεια Διαφήμισης – Τοποθέτηση Διαφημιστικών Πινακίδων σε : Έδαφος, Ιδιωτικά Οικόπεδα
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
I. Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου
II. Τοπογραφικό διάγραμμα
III. Κάτοψη και θέση πινακίδας
IV. Στατική μελέτη
V. Αρχιτεκτονική όψη
VI. Οικοδομική άδεια πινακίδας
Σημ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τις διαφημίσεις κατατίθενται στο Γραφείο Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας και προωθούνται στο αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2.- Έκδοση Παραβόλου Πλειστηριασμού
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
I. Το Α.Φ.Μ.
3.- Παράβολο Ίδρυσης Καταστήματος
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Ι. Το Α.Φ.Μ.
II. Δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά από το Γραφείο εφόσον έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα στο αρμόδιο γραφείο.
4.- Άδεια Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου (για τραπεζοκαθίσματα )
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Ι. Απλή αίτηση
ΙΙ. Το Α.Φ.Μ.
5.- Βεβαίωση Τετραγωνικών για σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που
πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
Ι. Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής
ΙΙ. Ταυτότητα του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή εφόσον υπάρχει
ΙΙΙ. Α.Φ.Μ. του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή εφόσον υπάρχει

Δημοτικά Κοιμητήρια

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων υπάγονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Αντιδημάρχων .Εδώ απευθύνονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου για θέματα που αφορούν στον ενταφιασμό προσφιλούς τους προσώπου όπως και σε θέματα εκταφών , φύλαξης οστών, μεταφοράς οστών. Με την εκτέλεση των αναλόγων έργων, προβλέπεται η επέκταση του οστεοφυλακίου και η μελλοντική λειτουργία σύγχρονου χωνευτηρίου αστών.Στον χώρο του κοιμητηρίου Δεσκάτης λειτουργεί ο Κοιμητήριος Ναός της Αγίας Τριάδος όπου λειτουργεί τα Ψυχοσάββατα και άλλες μέρες.
Τα Σαββατοκύριακα τα Κοιμητήρια λειτουργούν με αρμοδιότητα Ληξιαρχείου ως προς την έκδοση άδειας ταφής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε εργασία εντός των Κοιμητηρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.
Ενταφιασμοί γίνονται όλες τις ημέρες του χρόνου.

Συνοπτικές πληροφορίες Λειτουργίας των Κοιμητηρίων:
1.- Εφόσον κατά την ανακομιδή που θα γίνει, δεν έχει αποστεωνθεί ο νεκρός, γίνεται μεταταφή .
2.- Όσοι επισκέπτονται το Κοιμητήριο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανόνες για την
τάξη και καθαριότητα και να σέβονται το χώρο.
3.- Δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανένας στο Κοιμητήριο, όταν έχει μαζί του σκυλιά ή άλλα ζώα.
4.- Για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί ή για κάθε πληροφορία που θέλετε να απευθύνεστε στο
Γραφείο των Αντιδημάρχων.

Προς τους επισκέπτες των Κοιμητηρίων:
Η προσπάθεια που κάνουμε να διατηρήσουμε το χώρο του Κοιμητηρίου καθαρό, θα έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, εφόσον μας βοηθήσετε και εσείς. Η διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας είναι υπόθεση όλων μας. Γι αυτό:
1. Μη πετάτε στους διαδρόμους καθετί περιττό και άχρηστο.
2. Τοποθετείστε τα απορρίμματα στους κάδους ώστε να γίνει πιο εύκολη η αποκομιδή τους.
3. Μην αφήνετε τις βρύσες να τρέχουν άσκοπα.
Βοηθείστε μας στο δύσκολο έργο μας, και τότε τα αποτελέσματα θα φανούν γρήγορα.

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α.

Φυτική Παραγωγή 1. Αναγγελία Ζημίας προς τον ΕΛ.Γ.Α.-για ζημιές που γίνονται στη Φυτική Παραγωγή – ήτοι Παγετός – Παγετός – Χαλάζι – Ανεμοθύελλες κ.α 2. Παραλαβή δηλώσεων ζημιών Φυτικής Παραγωγή.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος : 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας. 2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. (Α.Φ.Μ.) 3. Φωτοτυπία λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.)
Ζωικό Κεφάλαιο
1. Αναγγελία ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου. 2. Παραλαβή δηλώσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος : 1.Φωτοτυπία Ταυτότητας. 2.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. (Α.Φ.Μ.) 3.Φωτοτυπία λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.) Τηλέφωνα: 2462351143