ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΑΔΑ: 78Υ1Ω9Υ-ΤΗΓ 29/09/2015

ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΑΔΑ: 76ΓΕΩ9Υ-ΙΛΗ 29/09/2015

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΔΑ: ΩΛΧΡΩ9Υ-Ζ8Ψ 29/09/2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΕΝΤΟΛΗΣΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ-ΚΑΡΠΕΡΟΥ

ΑΔΑ: Ω6ΟΧΩ9Υ-Ε1Ι 28/09/2015

Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου:Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση Γηπέδου

ΑΔΑ: 7Ν51Ω9Υ-3Χ7 29/09/2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 34896

ΑΔΑ: 6Σ0ΠΩ9Υ-ΗΔΜ 28/09/2015

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΤΟ Α.Τ. ΚΑΙ ΤΟ Τ.Δ.Π.Μ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΔΑ: 7Δ3ΝΩ9Υ-Χ0Ζ 22/09/2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΙ4ΧΩ9Υ-Χ21 25/09/2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΑΥΠΩ9Υ-ΝΜΡ 24/09/2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: 7Φ43Ω9Υ-ΛΛ2 24/09/2015
1 888 889 890 891 892 954
1664350963