ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΡ9ΧΩ9Υ-21Ω 13/11/2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 7Π0ΘΩ9Υ-ΝΙΧ 13/11/2014

ΣΤΑΦΑΝΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΓΛΖΩ9Υ-2ΓΨ 12/11/2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΝΚΛΩ9Υ-Ο1Α 12/11/2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 70ΝΧΩ9Υ-Λ79 12/11/2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΟΦΕΩ9Υ-ΩΩΕ 11/11/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΔΑ: 7ΒΧΜΩ9Υ-ΚΣΨ 10/11/2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΔΑ: ΩΡΟ4Ω9Υ-ΗΥΓ 10/11/2014

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΑΜ4Ω9Υ-3ΨΦ 10/11/2014

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΔΑ: 704ΡΩ9Υ-ΡΑΒ 10/11/2014
1 887 888 889 890 891 905
1632469363