ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΤΛ

ΑΔΑ: 6ΙΣ9Ω9Υ-4ΔΘ 12/12/2014

Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Παπαπέτρου Γεωργίου για παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου για σταβλισμό αγελάδων και χώρου για βοσκή.

ΑΔΑ: 6259Ω9Υ-ΦΓΝ 02/12/2014

Αποδοχή ποσού 30.000,00 € για το έργο « Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Αθανασίου » ( Αριθμ. μελέτης 71/2011)

ΑΔΑ: ΒΣΥΩΩ9Υ-ΦΧΨ 02/12/2014

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 200.000,00 € για το έργο « Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης » ( αριθμός μελέτης 75/2011 )

ΑΔΑ: 602ΣΩ9Υ-ΦΓΡ 02/12/2014

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για το έργο « Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης » ( αριθμός μελέτης 72/2011 )

ΑΔΑ: ΩΜ0ΧΩ9Υ-ΡΩΤ 02/12/2014

Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

ΑΔΑ: ΩΤ5ΣΩ9Υ-5ΗΜ 02/12/2014

Αποδοχή ποσού 18.788,92 € έναντι της δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009

ΑΔΑ: 70Δ5Ω9Υ-Ψ59 02/12/2014

Αποδοχή ποσού 262,35 € με τίτλο « Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 02-09-2014 έως και 03-11-2014 » του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67

ΑΔΑ: 7ΘΝΙΩ9Υ-ΩΟΣ 02/12/2014

Αποδοχή ποσού 32.920,00 € 9η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2014 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

ΑΔΑ: ΒΤΔΦΩ9Υ-ΠΧ2 02/12/2014

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Αθανασίου » αριθμ. μελ. 71/2011

ΑΔΑ: ΩΔΟ2Ω9Υ-7ΘΔ 02/12/2014
1 890 891 892 893 894 917
1638171763