ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΥ 3741, ΚΗΙ 1083

ΑΔΑ: ΨΝΥ9Ω9Υ-Ο3Α 10/09/2021

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 3744

ΑΔΑ: Ψ7ΑΟΩ9Υ-ΒΓΜ 10/09/2021

Αποδέσμευση-ΑΑΥ 406 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 400 ΑΑΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΚΗΥ 3744

ΑΔΑ: 9Δ7ΙΩ9Υ-Φ2Σ 10/09/2021

Αποδέσμευση-ΑΑΥ 407 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 401 ΑΑΥ. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΚΗΥ 3741, ΚΗΙ1083

ΑΔΑ: 6Α4ΣΩ9Υ-2Δ5 10/09/2021

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021 – Αποδοχή ποσού 28.100,00 € προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19

ΑΔΑ: 9ΠΔΖΩ9Υ-ΧΥΩ 24/08/2021

Απ. 149-2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ 10.09.2021

ΑΔΑ: ΨΠ3ΠΩ9Υ-1Η7 09/09/2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ-10.9.2021-[ΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΩΣ5ΩΩ9Υ-ΡΓΤ 08/09/2021

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΚΤΕΟ ΚΗΙ 1050

ΑΔΑ: ΨΜΛΑΩ9Υ-ΘΩ0 08/09/2021

Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”

ΑΔΑ: 6ΝΞ9Ω9Υ-ΝΒ7 07/09/2021

Προμήθεια ψηφιακών καμερών για το αμαξοστάσιο του Δήμου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΑΔΑ: 968ΞΩ9Υ-7ΟΗ 07/09/2021
1 2 3 4 5 905
1632469363