ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 05-10-2021 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 62ΘΒΩ9Υ-3Γ4 04/10/2021

Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Καρπερού και την υλοτομία του τμήματος 4β, 4δ, για το έτος 2020 και παράταση της υλοτομίας των εν λόγω τμημάτων για το έτος 2021

ΑΔΑ: ΨΞΕΠΩ9Υ-763 29/09/2021

ΑΑΥ 425 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 245 ΑΑΥ. Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση 2021-Απόφαση Δημάρχου 53/2021

ΑΔΑ: 9ΛΨ4Ω9Υ-ΑΛΩ 01/10/2021

Τακτικές αποδοχές έκτακτω υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

ΑΔΑ: 9ΘΩΜΩ9Υ-3ΜΧ 30/09/2021

Δημόσια διαβούλευση επί της ΜΠΕ της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Καλαμπάκα – Δήμητρα

ΑΔΑ: 9ΧΟΚΩ9Υ-ΠΨΤ 24/08/2021

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΔΑ: ΨΑΚΧΩ9Υ-ΘΕΝ 29/09/2021

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 223/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης και υπευθύνου διαχειριστή για τις συναλλαγές των λογαριασμών ΠΔΕ της Τράπεζας Ελλάδος.

ΑΔΑ: 6ΛΩΓΩ9Υ-Γ7Ξ 29/09/2021

Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ

ΑΔΑ: Ω22ΜΩ9Υ-Τ61 29/09/2021

Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή της 3ης πρόσθετης πράξης του υπ΄αριθμ. 7161/7-8-2019 δανειστικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Γρεβενών Μενελάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου που αφορά στον περιορισμό στο ύψος των Ε 1.150.434,80 του χορηγούμενου ποσού στο Δήμο Δεσάτης, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης » που αποτελεί το 1ο υποέργο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης», μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »

ΑΔΑ: Ψ00ΗΩ9Υ-Ψ10 29/09/2021

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κατεπείγον των έκτακτων θεμάτων της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 99ΚΜΩ9Υ-ΘΨΝ 29/09/2021
1 3 4 5 6 7 912
1634802163