ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προσωρινή αποσφράγιση ΚΥΕ και επανασφράγιση

ΑΔΑ: ΩΥΣΕΩ9Υ-7ΕΚ 17/11/2014

Πρόστιμο Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου

ΑΔΑ: ΩΙΥ8Ω9Υ-ΜΚΦ 15/09/2014

Πρόστιμο Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου

ΑΔΑ: 7ΠΜ7Ω9Υ-ΚΡΓ 15/09/2014
1 5 6 7
1713253363