ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Παπάρα Άννας του Λάμπρου « Καφετέρια » στην Τοπ. Κοιν. Καρπερού Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: Ω40ΙΩ9Υ-27Ε 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Συντήρηση Οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Χασίων »

ΑΔΑ: Ω79ΜΩ9Υ-59Ν 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Καρπερού »

ΑΔΑ: 6ΥΝ4Ω9Υ-ΚΘ2 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κατάκαλης »

ΑΔΑ: ΩΧ21Ω9Υ-Ζ7Ω 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι Κατάκαλη »

ΑΔΑ: 7ΒΝΚΩ9Υ-ΟΙΦ 12/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραποτάμιων περιοχών Τ.Δ. Παλιουριάς »

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ9Υ-ΡΜΧ 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δήμου Δεσκάτης ( Συνοικισμού Γηλόφου ) »

ΑΔΑ: 64ΟΞΩ9Υ-ΩΣ1 02/12/2014

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2015

ΑΔΑ: 7ΘΚΞΩ9Υ-ΞΑΤ 02/12/2014

Απευθείας ανάθεση απομαγνητοφώησης των πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ για το έτος 2014

ΑΔΑ: 7ΔΓ8Ω9Υ-2ΚΔ 12/12/2014

Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 246/2014 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2015 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων »

ΑΔΑ: Ω311Ω9Υ-Μ14 02/12/2014
1 891 892 893 894 895 917
1638171763