Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Δεσκάτης με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ-«ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
 Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας – τρίτης ηλικίας.
 Η δημιουργία και λειτουργία:
– κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
– δημοτικού ιατρείου,
– προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,
 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας
 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
 Η λειτουργία παιδικών σταθμών

Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
– η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
– η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
– η λειτουργία ωδείου

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής:
– τον Δήμαρχο ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, με τον αναπληρωτή του
– δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους.
– δύο Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους.
– έναν χρήστη των υπηρεσιών του νομικού προσώπου
– έναν Δημότη
– Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ¬βουλίου του Νομικού Προσώπου είναι αιρετό ή μη μέλος που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τον ορισμό των μελών του από αυτό.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.
Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

Κόγιος Ζήσης, Πρόεδρος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου )

Λάμαρης Χρήστος,  Αντιπρόεδρος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Ανδρώνη Αρετή Μέλος (Αντιδήμαρχος)

Τρικαλίδης Αριστείδης Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Καραστέργιος Δημήτριος Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Κούτουλας Αθανάσιος Μέλος Δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

Τζιαφέτας Νικόλαος Μέλος Δημότης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

Λάμαρης Χρήστος, Αντιπρόεδρος

Τσιάκαλος Γεώργιος

Ορφανίδης Χαράλαμπος

Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος

Τζιώλας Ιωάννης

Γκέτσιου Χρυσούλα

Μαγκούφης Δημήτριος

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται τουλάχιστον σε 360.000 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.