Τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Καρπερού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/28-09-2017» προϋπολογισμού 49.382,81 € με Φ.Π.Α.