Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ