Συμμετοχή Δήμου στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.-ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 239 ΤΟΥ Ν. 4555/18