Ψήφιση πίστωσης 5.642,00€ για την πληρωμή των Ορκωτών Λογιστών του Δήμου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικ. έτους 2016.