Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών χωρίς εγκριθέντα προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.