Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση υπηρεσιών INTERNET-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι