ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ της κράτησης Α.Ε.Π.Π.