Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Σχέδια Ασφάλειας Νερού Δήμου Δεσκάτης», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2862/11-09-2019 Πρόσκλησης 104 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση – Σχέδια Ασφάλειας Νερού».