Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.998,33€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων και κατασκευή φρεατίων ομβρίων οικισμού Δήμητρας».