ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΚΥ