ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014