Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Λαβού Ιωάννη του Γεωργίου