ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού-4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΣΑΕ 0510022