ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΩΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ”