Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Ρέπα Ευθύμιο του Λάμπρου ποσού 341,61 €