Έκφραση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με εργασίες ανεύρεσης και ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού.