Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εφαρμογής της πράξης με τίτλο: Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης