Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Δρόμων» εκτιμώμενης αξίας 39.550,00 € με Φ.Π.Α.