Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014»