Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κόγιου Μαρίας του Κωνσταντίνου