Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης » της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6003489 (MIS)