Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας υλικών για εκτέλεση του έργου: Έργα ανακαίνισης κτηρίων Τ.Κ. Δασοχωρίου (πρώην Νηπιαγωγείο – Γραφείο Κοινότητας)