Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της με αριθμ. πρωτ. 50300/28-07-2022 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».