Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού-για την επισκευή του φωτοτυπικού του Δήμου olivetti d-copia 3000MF