Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Χασίων»