Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 31.900,00 € Π.Δ.Ε.( ΣΑΕΠ 541 )