Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 4.450,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης