ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021