Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ έργων.