Συμπληρωματική. ΑΑΥ 561 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 154 ΑΑΥ-ΔΙΑΔΥΜΑ-Συμμετοχή Δήμου στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.-ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡ. 9 ΤΟΥ Ν. 3854/2010