Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2021