Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού COVID-19-ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ