Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού COVID-19-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΑ