Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ