Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052397, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»